วันที่
 
  info
6 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปกิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึก (ท่าสาป) จังหวัดยะลา และกองร้อยบังคับการและบริการ (ท่าสาป) จังหวัดยะลา
 
รายละเอียด
3 ก.พ. 57 ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2556
 
รายละเอียด
3 ก.พ. 57 ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
 
รายละเอียด
18 ต.ค. 56 รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2555
 
รายละเอียด
18 ต.ค. 56 คำสั่งแต่งตั้งยศว่าที่ ปลัดจังหวัด นายอำเภอระดับสูง
 
รายละเอียด
17 ต.ค. 56 การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
รายละเอียด
13 ส.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 9
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว18627 ลว 13 ส.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว18627 ลว 13 ส.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
6 ส.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 10/2556
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว18002 ลว 6 ส.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว18006 ลว 6 ส.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
31 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 
หนังสือ ที่ มท0311/17367
แบบ งป.1
31 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว17377 ลว 31 ก.ค. 56
แบบ งป.1
26 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสมาชิก อส.และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 56)
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว16919 ลว 26 ก.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว16919 ลว 26 ก.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
17 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว16216 ลว 17 ก.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว16216 ลว 17 ก.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
16 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 8
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว16100 ลว 16 ก.ค. 56
แบบ งป.1
15 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. จชต. ไตรมาส 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว16016 ลว 15 ก.ค. 56
แบบ งป.1
15 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 9/2556
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว16021 ลว 15 ก.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว16023 ลว 15 ก.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
12 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว15754 ลว 12 ก.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/ว15754 ลว 12 ก.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
27 มิ.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุสำนักงาน
บก.อส.จ./กองร้อย อส.จ. ละ 13,000
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000
    - ค่าวัสดุสำนักงาน 3,000
กองร้อย อส.อ. ละ 9,000
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000
    - ค่าวัสดุสำนักงาน 4,000
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว14230 ลว 27 มิ.ย. 56 (เลขที่ส่งออก 391)
แบบ งป.1 เลขที่ส่งออก 391
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ (เลขที่ส่งออก 391)
หนังสือ ที่ มท 0311/ว14230 ลว 27 มิ.ย. 56 (จ.เพชรบุรี ส่วนแยกชะอำ)
แบบ งป.1 เลขที่ส่งออก 392
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ (จ.เพชรบุรี ส่วนแยกชะอำ)
หนังสือ ที่ มท 0311/ว14230 ลว 27 มิ.ย. 56 (เลขที่ส่งออก 393)
แบบ งป.1 เลขที่ส่งออก 393
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ (เลขที่ส่งออก 393)
หนังสือ ที่ มท 0311/ว14230 ลว 27 มิ.ย. 56 (เลขที่ส่งออก 394)
แบบ งป.1 เลขที่ส่งออก 394
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ (เลขที่ส่งออก 394)
20 มิ.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 8/2556
 
หนังสือที่ มท 0311/ว13542 ลว 20 มิ.ย. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว13544 ลว 20 มิ.ย. 56
จชต. - แบบ งป.1
รายละเอียดฯ
19 มิ.ย. 56 รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าตอบแทนสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4
 
รายละเอียด
14 พ.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 7/2556 (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว10425 ลว 14 พ.ค. 56
แบบ งป.1
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
14 พ.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 7/2556
 
หนังสือ ที่ มท0311/ว10424 ลว 14 พ.ค. 56
แบบ งป.1
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือฯ
30 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบปฏิบัติการ งวดที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว9659 ลว 30 เม.ย. 56
แบบ งป.1
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ
23 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 5
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว9049 ลว 23 เม.ย. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว9049 ลว 23 เม.ย. 56
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานฯ
11 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว8379 ลว 11 เม.ย. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว8379 ลว 11 เม.ย. 56
จชต. - แบบ งป.1
10 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. จชต. ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 56)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว8261 ลว 10 เม.ย. 56
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
คำชี้แจงฯ
10 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ค่าครองชีพชั่วคราว ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 56)
และให้รายงานผลการเบิกจ่าย ภายใน 14 มิถุนายน 2556
 
หนังสือที่ มท 0311/ว8270 ลว 10 เม.ย. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/ว8270 ลว 10 เม.ย. 56
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
10 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 56)
และให้รายงานผลการเบิกจ่าย ภายใน 10 มิถุนายน 2556
 
หนังสือที่ มท 0311/ว8277 ลว 10 เม.ย.56
แบบ งป1.
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
11 มี.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 5/2556
 
หนังสือ ที่ มท0311/ว5862 ลว 11 มี.ค. 56
แบบ งป.1
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
27 ก.พ. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 4
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว4685 ลว 27 ก.พ. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว4685 ลว 27 ก.พ. 56
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
1 ก.พ. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 4/2556
 
หนังสือ ที่ มท0311/ว2679 ลว 1 ก.พ. 56
แบบ งป.1
ราการโอนจัดสรรฯ
21 ม.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 2
และให้รายงานผลการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
หนังสือ มท 0311/ว1509 ลว 21 ม.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ มท 0311/ว1511 ลว 21 ม.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานฯ
21 ม.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 56)
และให้รายงานผลการเบิกจ่าย ภายใน 10 มีนาคม 2556
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว1508 ลว 21 ม.ค. 56
แบบ งป.1
แบบรายงานฯและประมาณการฯ
9 ม.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2556)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว613 ลว 9 ม.ค. 56
แบบ งป. 1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว613 ลว 9 ม.ค. 56
จชต. - แบบ งป. 1
26 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. ไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2556)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว30582 ลว 26 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว30582 ลว 26 ธ.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
20 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบปฏิบัติการ เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- บก.อส.จ./กองร้อย อส.จ. ละ 9,000 บาท
- กองร้อย อส.อ. ละ 6,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน
- บก.อส.จ./กองร้อย อส.จ. ละ 5,000 บาท
- กองร้อย อส.อ. ละ 3,500 บาท
 
หนังสือ ที่ มท0311/ว30005 ลว 20 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
20 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน งวดที่ 1
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว30014 ลว 20 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว30014 ลว 20 ธ.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
19 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งวดที่ 1 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว29895 ลว 19 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ
19 พ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม.
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว27398 ลว 19 พ.ย. 2555
แบบ งป.1
12 พ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่2/2556
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว26654 ลว 12 พ.ย. 55
แบบ งป.1
บัญชีรายการฯ
6 พ.ย. 55 แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค
 
รายละเอียด
6 พ.ย. 55 แบบรายงานค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
รายละเอียด
6 พ.ย. 55 แบบรายงานค่าตอบแทนสมาชิก อส
 
รายละเอียด
3 พ.ย. 55 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
รายละเอียด
2 พ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม) ประจำไตรมาสที่ 1
 
ที่ มท 0311/ว 25853
ที่ มท 0311/ ว 25853 (ภาคใต้)
2 พ.ย. 55 การดำเนินงานโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน
 
รายละเอียด
30 ต.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 1
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว25701 ลว 30 ต.ค. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว25701 ลว 30 ต.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
จชต. - รายการโอนจัดสรรฯ
29 ต.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/255581 ลว 29 ต.ค. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
29 ต.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว25591 ลว 29 ต.ค. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
26 ต.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ค่าครองชีพ
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว25473 ลว 26 ต.ค.55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว25473 ลว 26 ต.ค.55
จชต. - แบบ งป.1
จชต. - รายการโอนจัดสรรฯ
8 ต.ค. 55 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
ประจำปี ๒๕๕๔
 
รายละเอียด
27 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23199 ลว 27 ก.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23199 ลว 27 ก.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
25 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23045 ลว 25 ก.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23045 ลว 25 ก.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
25 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23039 ลว 25 ก.ย. 55
แบบ งป.1
18 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 9
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22328 ลว 18 ก.ย. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
17 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 10 (เพิ่มเติม)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22245 ลว 17 ก.ย. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
13 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร อส. ครั้งที่ 9
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22042 ลว 13 ก.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22042 ลว 13 ก.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
13 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 9
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22025 ลว 13 ก.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22025 ลว 13 ก.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
30 ส.ค. 55 เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 20438 ลว 30 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิ อส.
 
รายละเอียด
โบชัวร์
27 ส.ค. 55 รายการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จ.สุพรรณ ,จ.ยะลา
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 2005 ลว 27 ส.ค. 55
แบบ งป.1
24 ส.ค. 55 รายการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายการค่าตอบแทนฯ ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือฯ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2555) เพิ่มเติม
 
รายละเอียด
15 ส.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 8
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว18830 ลว 15 สิงหาคม 2555
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
15 ส.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว11817 ลว 15 สิงหาคม 2555
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว11817 ลว 15 สิงหาคม 2555
จชต. - แบบ งป.1
15 ส.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว11809 ลว 15 สิงหาคม 2555
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว11809 ลว 15 สิงหาคม 2555
จชต. - แบบ งป.1
5 ก.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. จชต. ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. 55)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 15670 ลว 5 ก.ค. 55
แบบ งป.1
3 ก.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและค่าเบียงสนาม(ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. 55)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 15446 ลว 3 ก.ค.55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 15446 ลว 3 ก.ค.55
จชต. - แบบ งป.1
จชต. - รายการโอนจัดสรรฯ
3 ก.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบปฏิบัติการในภารกิจ อส.(ยกเว้น จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ จ. สงขลา) เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุสำนักงาน
1.บก.อส.จ. จังหวัดละ 35,000 บาท เป็นค่าน้ำมัน 25,000 บาท วัสดุ สนง. 10,000 บาท
2.กองร้อย อส.จ. จังหวัดละ 30,000 บาท เป็นค่าน้ำมัน 20,000 บาท วัสดุ สนง. 10,000 บาท
3.กองร้อย อส.อ. ค่าน้ำมัน 15,000 บาท วัสดุ สนง. 10,000 บาท
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 15441 ลว 3 ก.ค.55
แบบ งป.1
25 มิ.ย. 55 กำหนดการล่าสุด พิธีเปิดกิจกรรม "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"
 
กำหนดการ
22 มิ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือ
 
หนังสือที่ มท 0311/ว14427 ลว 22 มิ.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/ว14427 ลว 22 มิ.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
บัญชีเงินช่วยเหลือฯ
14 มิ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 13582 ลว 14 มิถุนายน 2555
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 13582 ลว 14 มิถุนายน 2555
จชต. - แบบ งป.1
14 มิ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 13568 ลว 14 มิถุนายน 2555
แบบ งป.1
14 มิ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 6
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 13564 ลว 14 มิถุนายน 2555
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
29 พ.ค. 55 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
25 พ.ค. 55 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
หน้า 1
หน้า 2
15 พ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2555
 
หนังสือ ที่ มท 0311/10577 ลว 15 พ.ค. 2555
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสงขลา
แบบ งป.1
11 พ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำหรับดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด(โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/10241 ลว 11 พ.ค. 55
บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
แบบ งป.1
แบบรายงานผลการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูฯ
11 พ.ค. 55 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ สมาชิก อส.
ประจำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
4 พ.ค. 55 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ สมาชิก อส. ประจำกองร้อย บก.บร. ส่วนหน้า จชต.
 
รายละเอียด
25 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบการปฏิบัติในภารกิจ อส.
งวด 1 (ต.ค.-มี.ค 55) เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน
บก.อส.จ. ละ 28,000 บาท
กองร้อย อส.จ. ละ 23,000 บาท
กองร้อย อส.อ. ละ 17,000 บาท
กองร้อย อส.อ.(ภาคกลาง) 14,000 บาท
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 8882 ลว 25 เม.ย. 55
จ.นครศรีธรรมราช
บก.บร. ส่วนแยกชะอำ
แบบ งป.1
25 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 4
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 8902 ลว 25 เม.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/ว 8902 ลว 25 เม.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
25 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 4
 
หนังสือที่ มท .311/ว 8885 ลว 25 เม.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท .311/ว 8885 ลว 25 เม.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
24 เม.ย. 55 โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
หนังสือ มท 0311/ว 8546 ลว. 23 เม.ย. 55
แบบ งป.1
23 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ จชต.
 
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 8546 ลว 23 เม.ย. 55
บก.บร.ส่วนหน้า จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 8546 ลว 23 เม.ย. 55
บก.บร.ส่วนหน้า จชต. - รายละเอียด
แบบ งป.1
11 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม สมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2-3
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว7891 ลว 11 เม.ย.55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว7891 ลว 11 เม.ย.55
จชต. - แบบ งป.1
2 เม.ย. 55 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
แบบฯ
2 เม.ย. 55 บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์(เงินช่วยเหลือฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/55
 
บัญชีรายชื่อฯ
28 มี.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือ
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว6753 ลว 28 มี.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว6753 ลว 28 มี.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
บัญชีรายชื่อ เงินช่วยเหลือ
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
21 มี.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว6093 ลว 21 มี.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว6093 ลว 21 มี.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
20 มี.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร สมาชิก อส.
 
หนัสือ ที่ มท 0311/ว5970 ลว 20 มี.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนัสือ ที่ มท 0311/ว5970 ลว 20 มี.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
15 มี.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว5616 ลว 15 มี.ค.55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
27 ก.พ. 55 รายการโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2 (ก.พ. - มี.ค. 55)
 
แบบ งป.1
จชต. - แบบ งป.1
1 ก.พ. 55 ผู้ได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ.2555
 
รายละเอียด
27 ม.ค. 55 สมาชิก อส. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
 
รายละเอียด
27 ม.ค. 55 กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
 
รายละเอียด
19 ม.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม สมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1190 ลว 19 ม.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1190 ลว 19 ม.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
19 ม.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
ค่าสาธารณูปโภค
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1194 ลว 19 ม.ค. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
19 ม.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1207 ลว 19 ม.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1207 ลว 19 ม.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
19 ม.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1188 ลว 19 ม.ค. 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1188 ลว 19 ม.ค. 54
จชต. - แบบ งป.1
26 ต.ค. 54 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ค่าตอบแทน สมาชิก อส. และเงินช่วยเหลือ ประจำไตรมาส 1)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 26685 ลว 26 ต.ค. 54
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 26685 ลว 26 ต.ค. 54 (จชต.)
แบบ งป.1(จชต.)
บัญชีรายชื่อเงินช่วยเหลือ
30 ก.ย. 54 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
หนังสือนำส่งที่ มท 0311/25080 และ แบบ งป.
30 ก.ย. 54 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 25085
30 ก.ย. 54 ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
30 ก.ย. 54 โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจ อส.
 
แบบ งป.
26 ก.ย. 54 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค่ารักษาพยาบาล ครั้งที่ 11)
 
หนังสือนำส่ง มท 0311/ว 24511 (ปกติ)
หนังสือนำส่ง มท 0311/ว 24511 (ภาคใต้)
แบบ งป.1 (ปกติ)
แบบ งป.1 (ภาคใต้)
26 ก.ย. 54 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 
ประกาศบัญชีรายชื่อ
26 ก.ย. 54 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค่าการศึกษาบุตร)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว24413 (ปกติ)
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว24413 (ภาคใต้)
แบบ งป. 1 (ปกติ)
แบบ งป.1 (ภาคใต้)
26 ก.ย. 54 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 11)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/24409
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรค่าสาธารณูปโภค
22 ก.ย. 54 การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2553
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
22 ก.ย. 54 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ
 
ประกาศรายฃื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ
21 ก.ย. 54 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาคใต้
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/23949
แบบ งป. 1
21 ก.ย. 54 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/23949
แบบ งป.1
20 ก.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ภาคใต้)
 
หนังสือนำส่ง 0311/ว23918
แบบ งป.1
20 ก.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 23918
แบบ งป.1
20 ก.ย. 54 บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (เงินช่วยเหลือฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
รายชื่อ
20 ก.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ภาคใต้)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว23921
รายการโอนจัดสรรฯ
แบบ งป.1
20 ก.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/23921
รายการโอนจัดสรรฯ
แบบ งป.1
20 ก.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว23904
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
12 ก.ย. 54 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
12 ก.ย. 54 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 2/2554
 
มท 0311.3/116
ความเร่งด่วน
9 ก.ย. 54 หนังสือสั่งการ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการปลัดจังหวัดนายอำเภอเพื่อรับทราบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
มท 0311.3/22190
18 ส.ค. 54 แผนที่การเดินทางไปค่ายเพชรโยธิน (ร้อย บก.บร.บก.อส.)
 
แผนที่การเดินทาง
18 ส.ค. 54 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอทุกอำเภอ
5 ส.ค. 54 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554
5 ส.ค. 54 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554
 
ความเร่งด่วน
13 ก.ค. 54 แบบ งป.1 (เพิ่มเติม) หน้า 3-4
 
แบบ งป.
12 ก.ค. 54 การโอนจัดสรรค่าตอบแทน อส. ไตรมาส 4
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 16917 ลว 7 ก.ค. 54
แบบ งป.1
8 ก.ค. 54 การโอนจัดสรรงบปฏิบัติการ งวดที่ 2 (จชต.)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 16990 ลว 8 ก.ค. 54
แบบ งป.1
8 ก.ค. 54 บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทน (เงินช่วยเหลือฯ)
 
รายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ
8 ก.ค. 54 การโอนจัดสรรงบปฏิบัติการ งวดที่ 2 (จชต.)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 16990 ลว 8 ก.ค. 54
แบบ งป.1
8 ก.ค. 54 การโอนจัดสรรค่าตอบแทน อส. ไตรมาส 4
8 ก.ค. 54 ค่ารักษาพยาบาล ครั้งที่ 8
 
หนังสือนำส่ง
แบบ งป.1
23 มิ.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าสาธารณูปโภค
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 15267 ลว 23 มิ.ย.54
แบบ งป.1
7 มิ.ย. 54 การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสมาชิก อส. ประมาณการไตรมาสที่ 4
 
จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานฯ
30 พ.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าการศึกษาบุตร สมาชิก อส.
 
งสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว12901 ลว 30 พ.ค.54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว12904 ลว 30 พ.ค.54
จชต. - แบบ งป.1
11 พ.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. ในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 11432 ลว 11 พ.ค. 54
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
4 พ.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ค่าเบี้ยเลี้ย และค่าพาหนะแก่กำลังพลทหารที่ปฏิบัติงานในกองอาสารักษาดินแดน
 
แบบ งป.1
จ.สงขลา
จ.ปัตตานี
จ.ยะลา
จ.นราธิวาส
26 เม.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าสาธารณูปโภค
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 10125 ลว 26 เม.ย. 54
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
26 เม.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 10136 ลว 26 เม.ย. 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 10139 ลว 26 เม.ย. 54
จชต. - แบบ งป.1
22 เม.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 9712 ลว 22 เม.ย. 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/9719 ลว 22 เม.ย. 54
จชต. - แบบ งป.1
20 เม.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม ไตรมาสที่ 3
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 9428 ลว 20 เม.ย. 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 9428 ลว 20 เม.ย. 54
จชต. - แบบ งป.1
20 เม.ย. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2554)
 
หนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 9400 ลว 20 เม.ย. 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 9400 ลว 20 เม.ย. 54
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
บัญชีรายชื่อ เงินช่วยเหลือฯ
24 มี.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 4
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 7240 ลว 24 มี.ค.54
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
15 มี.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 6273 ลว 15 มีนาคม 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 6275 ลว 15 มีนาคม 54
จชต. - แบบ งป.1
15 มี.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 6206 ลว 15 มีนาคม 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 6208 ลว 15 มีนาคม 54
จชต. - แบบ งป.1
10 มี.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2554
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 5816 ลว 10 มี.ค. 54
แบบ งป.1
รายละเอียดการจัดสรรฯ
28 ก.พ. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 4960 ลว 28 ก.พ. 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 4965 ลว 28 ก.พ. 54
จชต. - แบบ งป.1
28 ก.พ. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 4927 ลว 28 ก.พ. 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 4931 ลว 28 ก.พ. 54
จชต. - แบบ งป.1
11 ก.พ. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าเบี้ยเลี้ยงและเสบียงสนามสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 3720 ลว 11 ก.พ. 54
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 3720 ลว 11 ก.พ. 54
จชต. - แบบ งป.1
จชต. - รายการโอนจัดสรรฯ
11 ก.พ. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. จชต.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 3693 ลว 11 ก.พ. 54
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
7 ก.พ. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจกองอาสารักษาดินแดน (งบปฏิบัติการ)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 3169 ลว 7 ก.พ. 54
แบบ งป.1
จชต.- หนังสือ ที่ มท 0311/ว 3169 ลว 7 ก.พ. 54
จชต. - แบบ งป.1
27 ม.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าการศึกษาบุตร สมาชิก อส.
 
หนังสือที่ มท 0311/ว2301 ลว 27 ม.ค. 54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/2302 ลว 27 ม.ค. 54
จชต. - แบบ งป.1
27 ม.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 2292 ลว 27 ม.ค.54
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/2296 ลว 27 ม.ค.54
จชต. - แบบ งป.1
18 ม.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 2
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1080 ลว 18 ม.ค.54
แบบ งป.1
รายการโอนจัสรรฯ
17 ม.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือฯ ไตรมาสที่ 2
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1024 ลว 17 ม.ค. 54
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง จชต. ที่ มท 0311/ว 1024 ลว 17 ม.ค. 54
แบบ งป.1 จชต.
บัญชีเงินช่วยเหลือฯ
4 ม.ค. 54 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าการศึกษาบุตร สมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 42
แบบ งป.1
จ.สงขลา หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/41
แบบ งป.1
30 ธ.ค. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 30880 ลว 30 ธ.ค. 53
แบบ งป.1
จ.สงขลา หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/30882 ลว 30 ธ.ค. 53
แบบ งป.1
21 ธ.ค. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. กิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2553
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 29925 ลว 21 ธันวาคม 2553
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
24 พ.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม ประจำไตรมาสที่ 1
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 27871 ลว 24 พ.ย. 54
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง ชจต. ที่ มท 0311/ว 27871 ลว 24 พ.ย. 54
แบบ งป.1 จชต.
รายละเอียดการโอนจัดสรร
รายละเอียดการโอนจัดสรร จชต.
19 พ.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าตอบสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
 
หนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 27510 ลว 19 พ.ย. 53
แบบ งป.1
21 ต.ค. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าตอบสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 1
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 24848 ลว 21 ต.ค. 53
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง จชต. ที่ มท 0311/ว 24848 ลว 21 ต.ค. 53
แบบ งป.1 จชต.
บัญชีรายชื่อ เงินช่วยเหลือ
21 ต.ค. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส จชต.
 
รายละเอียด
30 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(23-30 ก.ย.53)
 
หนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 23080 ลว 30 ก.ย. 53
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
30 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี(25-26 ก.ย.53)
 
หนังสือนำส่ง
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
30 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. ในพื้นที่ จ.หนองคาย(25 ก.ย.53)
 
หนังสือนำส่ง
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
30 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. ในพื้นที่ จ.อุดรธานี(19 ก.ย.53)
 
หนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 22964 ลว 30 ก.ย. 53
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
30 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. ในพื้นที่ จ.หนองคาย(10-11 ก.ย.53)
 
หนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 22957 ลว 30 ก.ย. 53
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
30 ก.ย. 53 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ค่ารักษาพยาบาล)
 
ค่ารักษาพยาบาล ที่ มท 0311/ว 22899 ลว 30 ก.ย.53
ค่ารักษาพยาบาล(จชต) ที่ มท 0311/ว 22906 ลว 30 ก.ย.53
29 ก.ย. 53 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค่ารักษาพยาบาล)
 
รายละเอียด
28 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ประจำเดือนกันยายน2553 (เพิ่มเติม)
 
หนังสือนำส่งที่ มท 0311/ว 22483 ลว 28 ก.ย.53
แบบ งป.1
27 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. (ชัยภูมิ,นครราชสีมา,หนองบัวลำภู,ขอนแก่น,เลย,มหาสารคาม)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 22361 ลว 27 ก.ย. 53
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
27 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. (อุดรธานี,กาฬสินธ์,สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 22368 ลว 27 ก.ย. 53
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
27 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. (หนองบัวลำภู,อุดรธานี,เลย,เพชรบูรณ์)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 22364 ลว 27 ก.ย. 53
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
27 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส.(สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 22365 ลว 27 ก.ย. 53
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
24 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าการศึกษาบุตร
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 22347 ลว 24 ก.ย.53
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง (จชต.) ที่ มท 0311/ว 22348 ลว 24 ก.ย.53
แบบ งป.1 (จชต.)
หนังสือนำส่ง (เพิ่มเติม) ที่ มท 0311/ว 22349 ลว 24 ก.ย.53
แบบ งป.1 (เพิ่มเติม)
15 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าตอบแทน อส. ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือฯ ไตรมาสที่ 4
 
การโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทน อส. จากส่วนกลาง ไปส่วนภูมิภาค
แบบ งป.1
การโอนจัดสรรงบประมาณ จากส่วนภูมิภาค กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง
แบบ งป.1
การโอนจัดสรรงบประมาณ จากส่วนภูมิภาค กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (จชต.)
แบบ งป.1 (จชต.)
รายการโอนจัดสรรฯ
บัญชีรายชื่อ เงินช่วยเหลือ
13 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบปฏิบัติการ งวด 2
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว20891 ลว 13 ก.ย.53
แบบ งป.1
13 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว20895 ลว 13 ก.ย.53
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง (จชต.) ที่ มท 0311/ว20896 ลว 13 ก.ย.53
แบบ งป.1 (จชต.)
13 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่ารักษาพยาบาล
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว20884 ลว 13 ก.ย.53
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว20886 ลว 13 ก.ย.53
แบบ งป.1 (จชต.)
13 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ค่าสาธารณูปโภค
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว20879 ลว 13 ก.ย.53
แบบ งป.1
2 ก.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ค่าเบี้ยเลี้ยง เสบียงสนาม)
ไตรมาสที่ 4 กรกฏาคม-กันยายน 2553
 
หนังสือนำส่ง
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง (จชต.)
แบบ งป.1 (จชต.)
31 ส.ค. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส.)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว19662 ลว 31 ส.ค.53
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง (จชต.) ที่ มท 0311/ว19663 ลว 31 ส.ค.53
แบบ งป.1 (จชต.)
31 ส.ค. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ค่าการศึกษาบุตร สมาชิก อส.)
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว19635 ลว 31 ส.ค.53
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง (จชต.) ที่ มท 0311/ว19642 ลว 31 ส.ค.53
แบบ งป.1 (จชต.)
16 ส.ค. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553(งบกลาง) เพิ่มเติม (จชต.)
 
หนังสือนำส่ง
      ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ ว17978 ลว 16 ส.ค.53
แบบ งป.1
บัญชีการโอนจัดสรร(งบกลาง)
23 ก.ค. 53 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
22 ก.ค. 53 โอนจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะกำลังพลทหาร ไตรมาส 1-4 (เพิ่มเติม)
 
หนังสือนำส่ง
แบบ งป.1
12 ก.ค. 53 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
วิทยุสื่อสาร ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/15099
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
8 ก.ค. 53 โอนจัดสรรค่าตอบแทน อส. ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือฯ ไตรมาส 4 (ก.ค.-ส.ค. 53)
 
หนังสือนำส่ง
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
แบบ งป.1 (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
7 มิ.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (งบกลาง)
ค่าตอบแทนสมาชิก อส.(จชต.)
ค่าเบี้ยเลี้ยงและเสบียงสนามสมาชิก อส.(จชต.)
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส.(จชต.)
 
หนังสือนำส่ง
แบบโอนจัดสรรงบประมาณ งป.1
บัญชีรายการโอนจัดสรรฯ
28 เม.ย. 53 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ค่าเบี้ยเลี้ยง เสบียงสนาม ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิย. 53)
 
หนังสือนำส่ง
แบบ งป.1
หนังสือนำส่ง (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
แบบ งป.1 (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
20 เม.ย. 53 หนังสือที่ มท 0311/ว 7858 ลว 20 เม.ย.53 อนุมัติบัญชีอัตรกำลังพลสมาชิก อส.
 
หนังสือ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.9/1062 ลว 5 เม.ย.53