วันที่
 
  info
3 ส.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 6/2558
 
หนังสือ ที่ มท 0311/14334 ลว. สิงหาคม 2558
แบบโอนจัดสรรงบประมาณ
บัญชีโอนฯ
21 ก.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 8/2558
 
หนังสือ มท 0311/ ว 13338 ลว. 20 ก.ค. 58
แบบโอนจัดสรรงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดการโอน
21 ก.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 8/2558
21 ก.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 8/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 13333 ลว. 20 ก.ค. 58
แบบโอนจัดสรรงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดการโอน
7 ก.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว12349 ลว. 7 กรกฎาคม 2558
สำเนาแบบโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ งป.1)
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
19 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 6/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 8576
หนังสือ มท 0311/ว 8576 (จชต.)
บัญชีรายละเอียดการโอน
19 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 6/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 8571 ลว. 19 พ.ค. 58
หนังสือ มท 0311/ว 8571 ลว. 19 พ.ค. 58 (ภาคใต้)
บัญชีรายละเอียดการโอน
18 พ.ค. 58 การจัดทำแผนสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฎิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
การจัดทำแผนสั่งใช้ ๒๕๕๙
แบบบัญชี
14 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (จชต.) ครั้งที่ 3/2558
 
รายละเอียด
14 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 3/2558
 
รายละเอียด
14 พ.ค. 58 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึก (ท่าสาป) และกองร้อยบังคับการและบริการ (่ท่าสาป) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
14 พ.ค. 58 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
14 พ.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค่าสาธารณูปโภค) ครั้งที่ 6/2558
 
รายละเอียด
14 พ.ค. 58 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจะและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึก (ท่าสาป) และกองร้อยบังคับการและบริการ (่ท่าสาป) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
11 พ.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสมาชิก อส. (ปรับเงินเพิ่มค่าตอบแทนและปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิก อส. ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว7872 ลว. 8 พ.ค. 58
แบบโอนจัดสรรงบประมาณ
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
1 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 5/2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 7270 ลว. 30 เม.ย. 58
หนังสือที่ มท 0311/ว 7270 ลว. 30 เม.ย. 58 (ภาคใต้)
1 พ.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 5/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 7395 ลว. 30 เม.ย. 58
หนังสือ มท 0311/ว 7395 ลว. 30 เม.ย. 58 (ภาคใต้)
30 เม.ย. 58 โอนจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้ง 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2558 )
 
หนังสือที่ มท 0311/ว7247 ลว. 30 เม.ย. 58
หนังสือที่ มท 0311/ว7247 ลว. 30 เม.ย. 58 (ภาคใต้)
28 เม.ย. 58 โครงการกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
 
รายละเอียด
หนังสือที่ มท 0311.1/ว 5964 ลว. 8 เม.ย. 58
ภาพกิจกรรม
28 เม.ย. 58 รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่ง แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส.และค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ประจำไตรมาส 3 ( เมษายน – มิถุนายน 2558 )
 
รายละเอียด
27 เม.ย. 58 ด่วนมาก เรียนที่ทำการปกครองทุกจังหวัด
 
รายละเอียด
แบบขอรับสนับสนุนงบประมาณฯ
23 เม.ย. 58 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึก (ท่าสาป) และกองร้อยบังคับการและบริการ (ท่าสาป) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
20 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค่าสาธารณูปโภค) ครั้งที่ 5/2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 6498 ลว. 20 เมษายน 2558
แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
16 เม.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม และเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 6248 (ปกติ) และแบบ งป.1
หนังสือที่ มท 0311/ว 6248 (ภาคใต้) และแบบ งป.1
10 เม.ย. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 2/2558 (ภาคใต้)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 5934 ลว. 7 เม.ย. 58
10 เม.ย. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 2/2558
 
หนังสือที่ มท 0311/5938
แบบ งป.1
บัญชีโอน
27 มี.ค. 58 ด่วนมาก เรียนที่ทำการปกครองทุกจังหวัด
 
รายละเอียด
27 มี.ค. 58 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
27 มี.ค. 58 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึก ท่าสาป และกองร้อยบังคับการและบริการ ท่าสาป กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
27 มี.ค. 58 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
20 มี.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 4/2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 4744
แบบ งป.1
20 มี.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 4/2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 4741
แบบ งป.1
11 มี.ค. 58 ให้จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าการศึกษาบุตร อส. และค่ารักษาพยาบาล อส. ไตรมาส 3 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558 รวม 3 เดือน
 
หนังสือ มท 0311/ว 4246
แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
10 มี.ค. 58 เงินปรับเพิ่มค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราว 5 เปอร์เซ็นต์
 
รายละเอียด
16 ก.พ. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 3/2558
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 2715 ลว. 16 ก.พ. 58
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 2715 ลว. 16 ก.พ. 58 (ภาคใต้)
บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
4 ก.พ. 58 ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
4 ก.พ. 58 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
 
รายชื่อ
2 ก.พ. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 (ค่าสาธารณูปโภค)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 318 ลว. 30 ม.ค. 58
หนังสือ ที่ มท 0311/ว314 ลว. 30 ม.ค 58 (ภาคใต้)
2 ก.พ. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ค่าเสมียงสนาม)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 317
แบบโอนจัดสรรงบประมาณ
ภาคใต้
27 ม.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสมาชิก อส. (ปรับเงินเพิ่มค่าตอบแทนและปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิก อส. ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 1340 ลว. 26 ม.ค. 58
แบบโอนจัดสรรงบประมาณ
รายละเอียดการโอนฯ
19 ม.ค. 58 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 807
แบบ งป.1
หนังสือ มท 0311/ว808 (ภาคใต้)
15 ม.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
การโอนจัดสรรงบประมาณฯ (งบปฎิบัติการ) แผนงานภาคใต้
หลักเกณฑ์การโอนจัดสรรฯ
รายละเอียดการโอนจัดสรร
15 ม.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
การโอนจัดสรรงบประมาณฯ (งบปฎิบัติการ) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
หลักเกณฑ์การโอนจัดสรรฯ
รายละเอียดการโอนจัดสรร
15 ม.ค. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
การโอนจัดสรรงบประมาณฯ (ค่าตอบแทน อส. ไตรมาส 2) แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ
การโอนจัดสรรงบประมาณฯ (ค่าตอบแทน อส. ไตรมาส 2) แผนงานภาคใต้
22 ธ.ค. 57 การจัดทำแผนยุทธการสั่งใช้กำลังพลปฎิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน
 
ด่วนที่สุด ที่ มท0311.1/ว20588
19 ธ.ค. 57 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฎิบัตการพิเศษ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
15 ธ.ค. 57 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558
 
หนังสือ มท 0311/ว 19992
รายการโอนฯ
แบบ งป.1
15 ธ.ค. 57 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
หนังสือ มท 0311/ว19990
รายการโอนฯ
แบบ งป.1
9 ธ.ค. 57 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว19784
รายการโอนฯ
แบบ งป.1
1 ธ.ค. 57 กองอาสารักษาดินแดน (อส.) รวมใจบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง เติมสุขให้คนไทย”
 
รายละเอียด
1 ธ.ค. 57 การติดตาม เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย เงินปรับอัตราค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สมาชิก อส. 5%
 
รายละเอียด
26 พ.ย. 57 แก้ไขแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณตกเบิกปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิก อส. ร้อยละ 5
 
รายละเอียด
24 พ.ย. 57 การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสมาชิก อส. (ปรับเงินเพิ่มค่าตอบแทนและปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิก อส. ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 - 31 มีนาคม 2557)
 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตกเบิก
สำเนาแบบโอนจัดสรรงบประมาณ
21 พ.ย. 57 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ
 
รายละเอียด
9 พ.ย. 57 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว19784
รายการโอน
แบบ งป.1
9 พ.ย. 57 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว19784
รายการโอน
แบบ งป.1
4 พ.ย. 57 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
3 พ.ย. 57 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558 รายการค่าตอบแทนสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 17164 ลว 31 ต.ค. 57
รายการโอน
แบบ งป.1
6 มี.ค. 57 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปกิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึก (ท่าสาป) จังหวัดยะลา และกองร้อยบังคับการและบริการ (ท่าสาป) จังหวัดยะลา
 
รายละเอียด
3 ก.พ. 57 ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2556
 
รายละเอียด
3 ก.พ. 57 ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
 
รายละเอียด
18 ต.ค. 56 รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2555
 
รายละเอียด
18 ต.ค. 56 คำสั่งแต่งตั้งยศว่าที่ ปลัดจังหวัด นายอำเภอระดับสูง
 
รายละเอียด
17 ต.ค. 56 การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
รายละเอียด
13 ส.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 9
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว18627 ลว 13 ส.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว18627 ลว 13 ส.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
6 ส.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 10/2556
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว18002 ลว 6 ส.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว18006 ลว 6 ส.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
31 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
 
หนังสือ ที่ มท0311/17367
แบบ งป.1
31 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว17377 ลว 31 ก.ค. 56
แบบ งป.1
26 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสมาชิก อส.และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 56)
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว16919 ลว 26 ก.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว16919 ลว 26 ก.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
17 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว16216 ลว 17 ก.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว16216 ลว 17 ก.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
16 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 8
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว16100 ลว 16 ก.ค. 56
แบบ งป.1
15 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. จชต. ไตรมาส 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว16016 ลว 15 ก.ค. 56
แบบ งป.1
15 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 9/2556
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว16021 ลว 15 ก.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว16023 ลว 15 ก.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
รายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
12 ก.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว15754 ลว 12 ก.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/ว15754 ลว 12 ก.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
27 มิ.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุสำนักงาน
บก.อส.จ./กองร้อย อส.จ. ละ 13,000
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000
    - ค่าวัสดุสำนักงาน 3,000
กองร้อย อส.อ. ละ 9,000
    - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000
    - ค่าวัสดุสำนักงาน 4,000
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว14230 ลว 27 มิ.ย. 56 (เลขที่ส่งออก 391)
แบบ งป.1 เลขที่ส่งออก 391
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ (เลขที่ส่งออก 391)
หนังสือ ที่ มท 0311/ว14230 ลว 27 มิ.ย. 56 (จ.เพชรบุรี ส่วนแยกชะอำ)
แบบ งป.1 เลขที่ส่งออก 392
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ (จ.เพชรบุรี ส่วนแยกชะอำ)
หนังสือ ที่ มท 0311/ว14230 ลว 27 มิ.ย. 56 (เลขที่ส่งออก 393)
แบบ งป.1 เลขที่ส่งออก 393
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ (เลขที่ส่งออก 393)
หนังสือ ที่ มท 0311/ว14230 ลว 27 มิ.ย. 56 (เลขที่ส่งออก 394)
แบบ งป.1 เลขที่ส่งออก 394
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ (เลขที่ส่งออก 394)
20 มิ.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 8/2556
 
หนังสือที่ มท 0311/ว13542 ลว 20 มิ.ย. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว13544 ลว 20 มิ.ย. 56
จชต. - แบบ งป.1
รายละเอียดฯ
19 มิ.ย. 56 รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าตอบแทนสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4
 
รายละเอียด
14 พ.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 7/2556 (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว10425 ลว 14 พ.ค. 56
แบบ งป.1
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
14 พ.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเป็นค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 7/2556
 
หนังสือ ที่ มท0311/ว10424 ลว 14 พ.ค. 56
แบบ งป.1
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือฯ
30 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบปฏิบัติการ งวดที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว9659 ลว 30 เม.ย. 56
แบบ งป.1
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ
23 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 5
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว9049 ลว 23 เม.ย. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว9049 ลว 23 เม.ย. 56
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานฯ
11 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 56)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว8379 ลว 11 เม.ย. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว8379 ลว 11 เม.ย. 56
จชต. - แบบ งป.1
10 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. จชต. ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 56)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว8261 ลว 10 เม.ย. 56
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
คำชี้แจงฯ
10 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ค่าครองชีพชั่วคราว ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 56)
และให้รายงานผลการเบิกจ่าย ภายใน 14 มิถุนายน 2556
 
หนังสือที่ มท 0311/ว8270 ลว 10 เม.ย. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/ว8270 ลว 10 เม.ย. 56
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
10 เม.ย. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 56)
และให้รายงานผลการเบิกจ่าย ภายใน 10 มิถุนายน 2556
 
หนังสือที่ มท 0311/ว8277 ลว 10 เม.ย.56
แบบ งป1.
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
11 มี.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 5/2556
 
หนังสือ ที่ มท0311/ว5862 ลว 11 มี.ค. 56
แบบ งป.1
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
27 ก.พ. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 4
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว4685 ลว 27 ก.พ. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว4685 ลว 27 ก.พ. 56
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
1 ก.พ. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 4/2556
 
หนังสือ ที่ มท0311/ว2679 ลว 1 ก.พ. 56
แบบ งป.1
ราการโอนจัดสรรฯ
21 ม.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 2
และให้รายงานผลการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
หนังสือ มท 0311/ว1509 ลว 21 ม.ค. 56
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ มท 0311/ว1511 ลว 21 ม.ค. 56
จชต. - แบบ งป.1
แบบรายงานฯ
21 ม.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 56)
และให้รายงานผลการเบิกจ่าย ภายใน 10 มีนาคม 2556
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว1508 ลว 21 ม.ค. 56
แบบ งป.1
แบบรายงานฯและประมาณการฯ
9 ม.ค. 56 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2556)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว613 ลว 9 ม.ค. 56
แบบ งป. 1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว613 ลว 9 ม.ค. 56
จชต. - แบบ งป. 1
26 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. ไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2556)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว30582 ลว 26 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว30582 ลว 26 ธ.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
20 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบปฏิบัติการ เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- บก.อส.จ./กองร้อย อส.จ. ละ 9,000 บาท
- กองร้อย อส.อ. ละ 6,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน
- บก.อส.จ./กองร้อย อส.จ. ละ 5,000 บาท
- กองร้อย อส.อ. ละ 3,500 บาท
 
หนังสือ ที่ มท0311/ว30005 ลว 20 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
20 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน งวดที่ 1
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว30014 ลว 20 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว30014 ลว 20 ธ.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
19 ธ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
งวดที่ 1 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)
 
หนังสือที่ มท 0311/ว29895 ลว 19 ธ.ค. 55
แบบ งป.1
รายละเอียดงบปฏิบัติการฯ
19 พ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเคลื่อนย้ายกำลังพลสมาชิก อส. เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม.
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว27398 ลว 19 พ.ย. 2555
แบบ งป.1
12 พ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่2/2556
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว26654 ลว 12 พ.ย. 55
แบบ งป.1
บัญชีรายการฯ
6 พ.ย. 55 แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค
 
รายละเอียด
6 พ.ย. 55 แบบรายงานค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
รายละเอียด
6 พ.ย. 55 แบบรายงานค่าตอบแทนสมาชิก อส
 
รายละเอียด
3 พ.ย. 55 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
รายละเอียด
2 พ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม) ประจำไตรมาสที่ 1
 
ที่ มท 0311/ว 25853
ที่ มท 0311/ ว 25853 (ภาคใต้)
2 พ.ย. 55 การดำเนินงานโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน" ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน
 
รายละเอียด
30 ต.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 1
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว25701 ลว 30 ต.ค. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว25701 ลว 30 ต.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
จชต. - รายการโอนจัดสรรฯ
29 ต.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2555)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/255581 ลว 29 ต.ค. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
29 ต.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเงินช่วยเหลือสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว25591 ลว 29 ต.ค. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
26 ต.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ค่าครองชีพ
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว25473 ลว 26 ต.ค.55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว25473 ลว 26 ต.ค.55
จชต. - แบบ งป.1
จชต. - รายการโอนจัดสรรฯ
8 ต.ค. 55 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
ประจำปี ๒๕๕๔
 
รายละเอียด
27 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23199 ลว 27 ก.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23199 ลว 27 ก.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
25 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23045 ลว 25 ก.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23045 ลว 25 ก.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
25 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 23039 ลว 25 ก.ย. 55
แบบ งป.1
18 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 9
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22328 ลว 18 ก.ย. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
17 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 10 (เพิ่มเติม)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22245 ลว 17 ก.ย. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
13 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร อส. ครั้งที่ 9
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22042 ลว 13 ก.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22042 ลว 13 ก.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
13 ก.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส. ครั้งที่ 9
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22025 ลว 13 ก.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 22025 ลว 13 ก.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
30 ส.ค. 55 เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว 20438 ลว 30 ส.ค. 55
30 ส.ค. 55 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลมูลนิธิ อส.
 
รายละเอียด
โบชัวร์
27 ส.ค. 55 รายการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จ.สุพรรณ ,จ.ยะลา
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 2005 ลว 27 ส.ค. 55
แบบ งป.1
24 ส.ค. 55 รายการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายการค่าตอบแทนฯ ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือฯ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2555) เพิ่มเติม
 
รายละเอียด
15 ส.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 8
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว18830 ลว 15 สิงหาคม 2555
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
15 ส.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว11817 ลว 15 สิงหาคม 2555
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว11817 ลว 15 สิงหาคม 2555
จชต. - แบบ งป.1
15 ส.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว11809 ลว 15 สิงหาคม 2555
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว11809 ลว 15 สิงหาคม 2555
จชต. - แบบ งป.1
5 ก.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. จชต. ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. 55)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 15670 ลว 5 ก.ค. 55
แบบ งป.1
3 ก.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและค่าเบียงสนาม(ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. 55)
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 15446 ลว 3 ก.ค.55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 15446 ลว 3 ก.ค.55
จชต. - แบบ งป.1
จชต. - รายการโอนจัดสรรฯ
3 ก.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
งบปฏิบัติการในภารกิจ อส.(ยกเว้น จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ จ. สงขลา) เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุสำนักงาน
1.บก.อส.จ. จังหวัดละ 35,000 บาท เป็นค่าน้ำมัน 25,000 บาท วัสดุ สนง. 10,000 บาท
2.กองร้อย อส.จ. จังหวัดละ 30,000 บาท เป็นค่าน้ำมัน 20,000 บาท วัสดุ สนง. 10,000 บาท
3.กองร้อย อส.อ. ค่าน้ำมัน 15,000 บาท วัสดุ สนง. 10,000 บาท
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 15441 ลว 3 ก.ค.55
แบบ งป.1
25 มิ.ย. 55 กำหนดการล่าสุด พิธีเปิดกิจกรรม "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"
 
กำหนดการ
22 มิ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือ
 
หนังสือที่ มท 0311/ว14427 ลว 22 มิ.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/ว14427 ลว 22 มิ.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
บัญชีเงินช่วยเหลือฯ
14 มิ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาล สมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 13582 ลว 14 มิถุนายน 2555
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 13582 ลว 14 มิถุนายน 2555
จชต. - แบบ งป.1
14 มิ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 13568 ลว 14 มิถุนายน 2555
แบบ งป.1
14 มิ.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 6
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว 13564 ลว 14 มิถุนายน 2555
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
29 พ.ค. 55 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
25 พ.ค. 55 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
หน้า 1
หน้า 2
15 พ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2555
 
หนังสือ ที่ มท 0311/10577 ลว 15 พ.ค. 2555
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสงขลา
แบบ งป.1
11 พ.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำหรับดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด(โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/10241 ลว 11 พ.ค. 55
บัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรฯ
แบบ งป.1
แบบรายงานผลการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูฯ
11 พ.ค. 55 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ สมาชิก อส.
ประจำกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 
รายละเอียด
4 พ.ค. 55 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ สมาชิก อส. ประจำกองร้อย บก.บร. ส่วนหน้า จชต.
 
รายละเอียด
25 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบการปฏิบัติในภารกิจ อส.
งวด 1 (ต.ค.-มี.ค 55) เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสำนักงาน
บก.อส.จ. ละ 28,000 บาท
กองร้อย อส.จ. ละ 23,000 บาท
กองร้อย อส.อ. ละ 17,000 บาท
กองร้อย อส.อ.(ภาคกลาง) 14,000 บาท
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 8882 ลว 25 เม.ย. 55
จ.นครศรีธรรมราช
บก.บร. ส่วนแยกชะอำ
แบบ งป.1
25 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ครั้งที่ 4
 
หนังสือที่ มท 0311/ว 8902 ลว 25 เม.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท 0311/ว 8902 ลว 25 เม.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
25 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ครั้งที่ 4
 
หนังสือที่ มท .311/ว 8885 ลว 25 เม.ย. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือที่ มท .311/ว 8885 ลว 25 เม.ย. 55
จชต. - แบบ งป.1
24 เม.ย. 55 โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
หนังสือ มท 0311/ว 8546 ลว. 23 เม.ย. 55
แบบ งป.1
23 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามภารกิจกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ จชต.
 
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 8546 ลว 23 เม.ย. 55
บก.บร.ส่วนหน้า จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว 8546 ลว 23 เม.ย. 55
บก.บร.ส่วนหน้า จชต. - รายละเอียด
แบบ งป.1
11 เม.ย. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม สมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2-3
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว7891 ลว 11 เม.ย.55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว7891 ลว 11 เม.ย.55
จชต. - แบบ งป.1
2 เม.ย. 55 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
แบบฯ
2 เม.ย. 55 บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์(เงินช่วยเหลือฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/55
 
บัญชีรายชื่อฯ
28 มี.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือ
 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว6753 ลว 28 มี.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311/ว6753 ลว 28 มี.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
บัญชีรายชื่อ เงินช่วยเหลือ
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายฯ
21 มี.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว6093 ลว 21 มี.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือ ที่ มท 0311/ว6093 ลว 21 มี.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
20 มี.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ค่าการศึกษาบุตร สมาชิก อส.
 
หนัสือ ที่ มท 0311/ว5970 ลว 20 มี.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนัสือ ที่ มท 0311/ว5970 ลว 20 มี.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
15 มี.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
หนังสือ ที่ มท 0311/ว5616 ลว 15 มี.ค.55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
27 ก.พ. 55 รายการโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 2 (ก.พ. - มี.ค. 55)
 
แบบ งป.1
จชต. - แบบ งป.1
1 ก.พ. 55 ผู้ได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ.2555
 
รายละเอียด
27 ม.ค. 55 สมาชิก อส. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
 
รายละเอียด
27 ม.ค. 55 กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554
 
รายละเอียด
19 ม.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ
ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม สมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1190 ลว 19 ม.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1190 ลว 19 ม.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
19 ม.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
ค่าสาธารณูปโภค
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1194 ลว 19 ม.ค. 55
แบบ งป.1
รายการโอนจัดสรรฯ
19 ม.ค. 55 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
ค่าการศึกษาบุตรสมาชิก อส.
 
หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1207 ลว 19 ม.ค. 55
แบบ งป.1
จชต. - หนังสือนำส่ง ที่ มท 0311/ว 1207 ลว 19 ม.ค. 55
จชต. - แบบ งป.1
9 ธ.ค. 47 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
หนังสือที่ มท 0311/ว19784
รายการโอน
แบบ งป.1