กองร้อยอาสารักษาดินแดนสุไหงโก ลกได้รับการประเมินตรวจสอบผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดเลือกเป็นกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นประจำปี2555
                (21 พ.ย.55) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลกที่ 6 จังหวัดนราธิวาส นายกองโท ประสิทธิ์ เปรมจิตร์ หัวหน้าส่วนกองกำลังพลกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลงานกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก-ลกที่ 6 เพื่อคัดเลือกกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นประจำปี 2555 โดยมีนายกองตรี จำนัล เหมือนดำ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก ลก ที่ 6 พร้อมสมาชิกอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่กำลัง 3 ฝ่าย ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลมูโน๊ะ ปูโย๊ะ ปาเสมัส ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงภายใน อ.สุไหงโก-ลก ห้อง CCTV
                ด้านนายกองโท ประสิทธิ์ เปรมจิตร์ กล่าวว่า วันนี้รับหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดนทั่วประเทศเพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อเห็นสมควรในการพิจารณาคัดเลือกกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นประจำปี 2555
                หลังจากการได้รับการบรรยายสรุปนำเสนอผลงานสมาชิก อส.อ.สุไหงโก-ลกที่ 6 ด้านยุทธการรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดเฝ้าระวังเมือง การตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด การลาดตระเวน รปภ.ครู การปิดล้อมตรวจค้นจัดระเบียบสังคม ภารกิจร่วมทหารและตำรวจ ชุดประจำห้อง CCTV งานด้านการข่าว การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการและปฏิบัติการจิตวิทยามวลชน พร้อมชมการแสดงความสามารถพิเศษและชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากสมาชิก อส.อ.สุไหงโก-ลกที่ 6
                จากนั้นนายกองโท ประสิทธิ์ เปรมจิตร์ พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดคุ้มครองตำบลมูโนะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก อส. ชุดคุ้มครองตำบลดังกล่าวด้านนายจำนัล เหมือนดำ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก-ลกที่ 6 กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่น สำหรับการดำเนินงานนั้นได้มีการปรับแผนกลยุทธ์และมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ฝึกทบทวนกำลังพลให้มีความพร้อม ให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสารักษาดินแดนซึ่งเป็นบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมายอมรับในข้อบกพร่องของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้างซึ่งตนพร้อมน้อมรับข้อร้องเรียนและเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมาชิกอาสารักษาดินแดนมีความพร้อมในทุกด้านเป็นหน่วยกำลังหลักในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานอื่นได้