ติดต่อเรา

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
The Territorial Defense Volunteer Corps Administration Bureau
1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 asa2497.dopa@gmail.com