หลักสูตรการอบรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันเอกชัยวัฒน์ แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 44 ประจำปี 2560
รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ให้ความสนใจและตั้งใจรับการฝึกอบรมทั้งเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดทำให้การฝึกอบรมครั้งนี้ได้ผลสมความมุ่งหมายทุกประการ ทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางทหาร รวมทั้งงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายปกครอง และเพื่อให้สามารถประสานงานกับฝ่ายทหารได้เป็นอย่างดีเป็นผู้นำหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการรบอิสระและสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับหน่วยอาสารักษาดินแดน เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยใหม่ หรือทดแทนกำลังพลได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และมีความรู้ในการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จและพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
สำหรับหลักสูตร มีระยะเวลาในการฝึก ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 รวม 7 สัปดาห์ (49 วัน) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ และชำนาญการ สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 90 คน สำหรับหลักสูตรนี้ โรงเรียนกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ได้จัดรางวัล มอบให้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  1. รางวัลยอดเยี่ยมสอบได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สิบเอก ประเดียว ช่วยคล้าย ปลัดอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
  2. รางวัลยอดเยี่ยมยิงปืนได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ พันจ่าอากาศตรี กฤษณะ จันปุ่ม ปลัดอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธิ์
  3. รางวัลผู้มีลักษณะทางทหารดีเด่น ได้แก่ นาย สุเมธ ทนะขว้าง ปลัดอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  4. รางวัลยอดเยี่ยมผู้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์กองทัพบก ได้แก่ เรืออากาศตรี นิรันดร์ ขวัญบุรี สังกัดสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
ที่มา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow

Shadow