ภารกิจ

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (ตามกฎกระทรวง)

มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน ได้แก่ การจัดกำลัง การสั่งใช้กำลังพล การข่าว และการส่งกำลังบำรุง การให้ความช้วยเหลือตลอดจนการปรับปรุงสมรรถนะ และขีดความสามารถของสมาชิก อส. รวมทั้งปฏิบัติงาน สนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย