โครงสร้างและผังรายชื่อ

นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว

ผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว

นายกฤษดา โลศิริ

ผู้อำนวยการส่วนกำลังพล, ส่วนส่งกำลังบำรุง

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ