การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี